Giesen The Brothers Chardonnay

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Giesen

Call Now