Giesen The August 1888

Giống nho: Sauvignon Blanc |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Giesen

Call Now