Icewine Vidal

Giống nho: Vidal |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Henry of Pelham INC

Call Now