Novas Gran Reserva Sauvignon Blanc

    Giống nho: Sauvignon Blanc |

    Loại vang: Trắng |

    Nhà sản xuất: Emiliana

    Call Now