Votre Sante Chardonnay

Giống nho: Chardonnay |

Loại vang: Trắng |

Nhà sản xuất: Francis Ford Coppola

Call Now