Apanillo Tempranillo

    Giống nho: Tempranillo |

    Loại vang: Đỏ |

    Nhà sản xuất: Hammeken Cellars

    Call Now